Περί ιστοτόπου

Η τρέχουσα έκδοση του Καταθετηρίου των Συστατικών Επιστολών του προγράμματος Erasmus+ τέθηκε σε λειτουργία και υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης (ΔΔΜ) του Πανεπιστημίου Πατρών από τον Ιούνιο 2017 επί Πρυτανείας της καθηγήτριας Β. Κυριαζοπούλου και την εποπτεία του Αναπλ. Πρυτάνεως, καθηγητή Ν. Καραμάνου και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, υπό την προϊστάμενη αρχή της κ. Α. Χρυσάφη. Η κεντρική ιδέα, η δομή και οι βασικοί άξονες υλοποίησης της συγκεκριμένης on line υπηρεσίας ήταν αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας.

Η διάρθρωση / μορφοποίηση του περιεχομένου των συστατικών επιστολών (βάσει της σχετικής προκήρυξης) για την υλοποίηση κινητικοτήτων στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση πραγματοποιήθηκε από την υπεύθυνη της δράσης κ. Π. Χριστιά (ΠΕ Οικονομικό, επί συμβάσει προσωπικό ανάθεσης έργου). Ο σχεδιασμός της on line υπηρεσίας του καταθετηρίου (ανάλυση απαιτήσεων και καθορισμός προδιαγραφών) πραγματοποιήθηκε από τη κ. Μ. Κότσαρη (ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό Προσωπικό ΙΔΑΧ) και το περιεχόμενο του καταθετηρίου από την κ. Π. Χριστιά (ΠΕ Οικονομικό, επί συμβάσει προσωπικό ανάθεσης έργου). Η ανάπτυξη του λογισμικού της on line υπηρεσίας και η διασύνδεσή της με το σύστημα ταυτοποίησης χρηστών του κέντρου δικτύων έγινε από τον κ. Α. Παπαλάμπρου, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Η on line υπηρεσία του Καταθετηρίου των Συστατικών Επιστολών υλοποιήθηκε μέσω χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus+."